Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh Tánh Linh: Kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức Hội năm 2019

Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Tánh Linh thành lập tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra các cơ sở hội và tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức Hội và cá nhân năm 2019

Đ/c Trần Hữu Thỉnh – Phó chủ tịch Hội CCB huyện – Trưởng Ban kiểm tra Huyện hội quán triệt các nội dung của cuộc họp

                Thực hiện Hướng dẫn số 15/HD-CCB, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Bình Thuận; từ ngày 14 – 30/10/2019, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Tánh Linh thành lập tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra các cơ sở hội, qua kiểm tra nắm bắt được những việc làm được và những việc chưa làm được mà Hội Cựu chiến binh cơ sở đã ký kết thi đua từ đầu năm, từ đó tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức Hội và cá nhân năm 2019.

                Sau khi tiến hành kiểm tra các nội dung về: Triển khai thực hiện công tác xây dựng Hội, công tác phát triển hội viên; công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác kinh tế; Việc thực hiện thu, nộp và quản lý, sử dụng hội phí, xây dựng quỹ hội và một số vấn đề khác có liên quan của Hội Hầu hết các cơ sở hội ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu đã ký kết trong bản giao ước thi đua. Mỗi cơ sở bằng nhiều việc làm, nhiều hình thức nhưng nhìn chung có hiệu quả như: nhận giúp đỡ 01 gia đình hội viên trong diện cận nghèo để thoát nghèo bền vững; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của Điều lệ Hội; quan tâm gặp gỡ, hướng dẫn cho cựu quân nhân về đời sống kinh tế; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  có nội dung, công việc cụ thể, sát thực với nhiệm vụ của Hội; quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại các biểu hiện chống phá Đảng, Nhà nước, các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây rối làm mất ổn định ANCT, TTATXH ở địa phương. Phối hợp với chính quyền, phối hợp tốt với UBND và Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn. 100% cơ sở hội hoàn thành tốt các chỉ tiêu đưa ra. Qua đánh giá, xếp loại có 10/15 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05/15 hoàn thành tốt nhiệm vụ. 15/15 đồng chí Chủ tịch hội cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15/15 đồng chí phó chủ tịch Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                Sau khi họp thống nhất đề nghị khen thưởng: 01 tập thể đề nghị Trung ương Hội khen thưởng, 01 tập thể đề nghị UBND huyện khen thưởng, 01 tập thể đề nghị Hội CCB tỉnh khen thưởng, 02 tập thể 02 cá nhân đề nghị UBND huyện khen thưởng, 02 tập thể 03 cá nhân đề nghị Hội CCB huyện khen thưởng./.

                                                                         Ngô Hải – Hội CCB Tánh Linh