Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3601/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra Kế hoạch số 3601/KH-UBND về “Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), giai đoạn 2019-2021” trong toàn tỉnh…  

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thành việc làm thường xuyên, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

Để đạt các mục tiêu cụ thể theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại Đề án“ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, gắn với thi hành pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn hệ thống chính trị ở địa phương; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cần có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải được triển khai đến toàn thể các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư thuộc tỉnh. Trong đó đối tượng tập trung ưu tiên gồm: cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội; người lao động và học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt các văn bản hướng dẫn, các kế hoạch, chương trình của bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Đề án.

Với mục tiêu, yêu cầu đó, Thường trực Hội CCB tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, giai đoạn 2019-2021” triển khai thực hiện trong các cấp Hội CCB tỉnh với các nội dung như sau:

Về mục tiêu cụ thể:

1- Đến hết năm 2021, tham gia đóng góp, phản biện nhằm góp phần đảm bảo 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

2- Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các cấp Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về PCTN.

3- Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên trong các cấp Hội được cập nhật PBGD pháp luật về PCTN bằng các hình thức phù hợp.

4- Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB từ cấp xã trở lên được tuyên truyền PBGD pháp luật về PCTN bằng các hình thức phù hợp.

5- Đến hết năm 2019 có 80%, đến hết năm 2021 có 100% cán bộ, hội viên các cấp được tuyên truyền PBGD pháp luật về PCTN.

6- Tích cực tham gia triển khai Đề án góp phần hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần phải lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa CBCCVC với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của CBCCVC và người dân.

Về nội dung tuyên truyền, PBGDPL về PCTN

1- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

2- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền PBGD pháp luật về PCTN.

6- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7- Công ước của LHQ về PCTN; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

8- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về PCTN.

9- Quyền, nghĩa vụ của CBCCVC, người lao động và công dân trong PCTN.

10- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý – kinh tế - văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Nhiệm vụ chung

Hội CCB các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và triển khai hướng dẫn thực hiện thường xuyên, liên tục từ năm 2019 đến hết năm 2021 các nhiệm vụ sau đây:

1- Tham mưu đề xuất, phối hợp tổ chức, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN theo phân cấp và kế hoạch của địa phương và của Hội.

2- Căn cứ điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của cấp ủy để xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính ở địa bàn cơ sở, cơ quan, đơn vị công tác, trên công thông tin điện tử; Bản thông tin nội bộ CCB tỉnh Bình Thuận hàng quý.

3- Căn cứ điều kiện và yêu cầu của cấp ủy để có hình thức phù hợp trong tuyên truyền, PBGD pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi; phát hành tở rơi; xây dựng tủ sách pháp luật; tổ chức tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

4- Phối hợp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN.

5- Khuyến khích đẩy mạnh tuyên truyền PBGD pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên dịa bàn dân cư, các chi hội, phân hội và trên mạnh xã hội.

6- Tổ chức tuyên truyền PBGD pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho cán bộ, hội viên và nhân dân với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

7- Hoạt động tuyên truyền PBGD pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN (ngày 09/12 hàng năm).

Tổ chức thực hiện

1- Thường trực Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và khối 487 tỉnh phối hợp, chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và thời gian quy định;

2- Các cấp Hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp, cơ quan Tuyên giáo và chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL địa phương.

3- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác PBGDPL, thực hiện tốt chế độ báo cáo về Hội CCB cấp trên trực tiếp.

4- Thường trực Hội CCB tỉnh lồng ghép tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, giai đoạn 2019-2021” của từng địa phương theo kế hoạch kiểm tra trong năm 2019 và đến năm 2021./.

                                                                              THƯỜNG TRỰC HỘI CCB TỈNH