Tin Mới Nhất

Tập trung lãnh đạo hoàn thành Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2009 - 2014)

  • /
  • 18.3.2014 - 16:1

Công tác thi đua, khen thưởng là nội dung rất quan trọng của công tác Hội, nhằm xây dựng tổ chức Hội Trong sạch vững mạnh, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao

 Từ ngày thành lập Hội CCBVN đến nay đã liên tục phát động phong trào thi đua yêu nước, Cựu chiến binh gương mẫu và tổ chức 04 nhiệm kỳ Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu từ cơ sở đến Trung ương Hội đã tôn vinh khen thưởng hàng ngàn tập thể, cán bộ hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động.

Năm 2014 là năm có nhiều sự kiện chính trị, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCBVN; 35 năm ngày chiến thắng biên giới Tây Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII (2014 - 2019), năm thực hiện Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam sửa đổi 2013. Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-CCB ngày 11/7/2013 của TW Hội CCBVN; Quyết định số 1094 ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 03 nhiệm vụ trọng tâm Hội Cựu chiến binh tỉnh 2014, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có Kế hoạch số:19/KH-CCB ngày 05/8/2013 về tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V nhằm tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu và khen thưởng thi đua giai đoạn 2009 - 2014, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung hình thức và tổ chức phong trào. Biểu dương nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng nội dung phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2014 - 2019).

Để hoàn thành tổ chức thành công Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu các cấp tiến tới Đại hội thi đua Hội CCBVN lần thứ V vào tháng 12/2014, các cấp Hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Một là: Quán triệt sâu kỹ kế hoạch Đại hội cấp trên, tình hình của Hội và địa phương mình để xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội hoặc Hội nghị cấp mình cho phù hợp, tham mưu tranh thủ sự lãnh đạo cấp ủy, sự giúp đỡ chính quyền và các ban ngành làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cấp mình và lãnh đạo tốt nội dung tổng kết, xây dựng phương hướng, chuẩn bị tốt báo cáo điển hình, xét khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, chọn điển hình tiên tiến, chiến sỹ thi đua, cá nhân khen thưởng đi dự Đại hội cấp trên theo chỉ tiêu được phân bổ.

Hai là: Thành phần Đại hội, số lượng đại biểu do mỗi cấp quyết định nhưng phải dân chủ hội nghị chi hội đề cử bình chọn, nếu tổ chức cơ sở Hội xã, phường và Hội 487 số lượng ít, thì Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể hội viên do Ban chấp hành cơ sở Hội xem xét quyết định.

Đại biểu dự Đại hội: có mời Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền đoàn thể dự chỉ đạo Đại hội.

Ba là: Hình thức Đại hội hoặc Hội nghị cũng là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trang trọng nhưng phải tiết kiệm, không phô trương hình thức.

Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V (2009 - 2014) là nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2014, gắn tổng kết Đại hội thi đua với tuyên truyền kỷ niệm 25 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Hội.

Bốn là: Các cấp Hội cần tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, sát chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đơn vị, địa phương, đặc biệt trong đợt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/2014.

                                                                                                    Thường trực Tỉnh Hội


  • |
  • 6835
  • |

Các tin khác