Tin Mới Nhất

HỘI CCB TỈNH: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT QÚY 3/2014

Tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý 3 của các cấp Hội CCB tỉnh

Thường trực tỉnh Hội kiểm tra huyện Hội Phú Quý

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, từ đầu năm đến nay Hội CCB tỉnh đã thực hiện kiểm tra rà soát và tiến hành củng cố kiện toàn số lượng Ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Đến hết quý 3, toàn tỉnh có 202 tổ chức hội ở 3 cấp (tỉnh Hội: 01; huyện, thị, thành Hội, Hội khối 487: 12 và Hội cơ sở: 189) với 18.017 hội viên; 84 Ban Kiểm tra và 213 ủy viên, đạt tỉ lệ 41,58%, trong đó có 71 Hội cơ sở có Ban Kiểm tra, đạt tỉ lệ 37,56% tổ chức cơ sở Hội toàn tỉnh. Các cấp Hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 145 đ/c là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở Hội.

        Riêng trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9/2014, Ban chấp hành, Thường trực, Thường vụ các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 316 tổ chức Hội. Trong đó, tỉnh Hội kiểm tra 04 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 04 cơ sở; Hội cấp trên cơ sở kiểm tra 37 Hội cơ sở và 59 chi (phân) Hội; Hội cơ sở kiểm tra 212 chi (phân) Hội; 998 cán bộ, hội viên được kiểm tra, trong đó có 165 uỷ viên BCH và cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, thực hiện giám sát 363 tổ chức Hội. Trong đó, tỉnh Hội giám sát 01 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 01 cơ sở, huyện Hội  và tương đương giám sát 62 cơ sở Hội, 39 chi (phân) Hội; Cơ sở Hội giám sát 260 chi (phân) Hội. Số hội viên được giám sát là 1.451, trong đó có 319 ủy viên BCH và cán bộ chủ trì các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Thừơng trực, Thường vụ các cấp Hội đã dần đi vào nề nếp; nội dung kiểm tra, giám sát trong quý tập trung vào tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên trước tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy bản chất truyền thống “Bộ dội cụ Hồ” thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào ở địa phương; kết quả xây nhà “Mái ấm đồng đội”, thực hiện chương trình vay vốn, làm kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa nghèo; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại Quỹ trong các tổ chức hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức hội TSVM…

Ban kiểm tra các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 46 lượt tổ chức hội cấp dưới (gồm 3 tổ chức cấp trên cơ sở, 06 cơ sở Hội và 37 chi Hội) về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 02 lượt cơ sở Hội và 03 hội viên có dấu hiệu vi phạm. Giám sát 184 tổ chức hội các cấp, trong đó tỉnh Hội 01 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 01 cơ sở Hội; cấp trên cơ sở 40 cơ sở Hội và 3 chi (phân) Hội; cơ sở Hội 139 chi (phân) Hội; giám sát 994 cán bộ, hội viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Hội; qua đó đã chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý kịp thời, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp dưới, góp phần xây dựng tổ chức hội TSVM.

Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành kiểm tra 149 cuộc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các quy định trong quản lý vốn vay ngân hàng Chính sách – Xã hội, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong quý 3, các cấp Hội đã làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hội viên đúng với quyền hạn, quy trình, thủ tục quy định, trong đó có 04 đơn khiếu nại (liên quan đất đai), kết quả đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 trường hợp trên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát quý 3/2014 được Thường vụ, Thường trực tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, cấp ủy địa phương giao, tham mưu cho Thường vụ, Thường trực tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra. Một số tổ chức hội cấp trên cơ sở đã chủ động tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ kiểm tra, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cơ sở. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật, xóa tên hội viên đúng quy định, góp phần xây dựng tổ chức hội TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội.

Tuy nhiên, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ Hội các cấp còn hạn chế (có cả cán bộ kiểm tra), chưa phân biệt rõ giữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Thường trực, Thường vụ (Ban Chấp hành) và Ban Kiểm tra, do vậy  triển khai chưa nhiều về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban kiểm tra; thực hiện chưa đầy đủ quy trình cuộc kiểm tra nên chất lượng một số cuộc kiểm tra còn thấp.

3 tháng còn lại năm 2014, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra, thực hiện đúng quy trình cuộc kiểm tra, giám sát. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật, xóa tên hội viên đúng quy định. Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Hội là:

- Ban kiểm tra tỉnh Hội dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sau 02 năm thực hiện NQ Đại hội V về công tác kiểm tra, giám sát do Ban Kiểm tra TW Hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội CCB tỉnh tiến hành kiểm tra 02 Hội khối 487 vào cuối tháng 9/2014, các tổ chức hội tiếp tục thực hiện kiểm tra theo kế hoạch còn lại.               

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 có chất lượng, báo cáo đúng thời gian.   

- Ngoài các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội, Ban Kiểm tra các cấp còn có trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ của Thường vụ, Thường trực Hội (BCH) cấp mình giao.

                                                                                             Ban Kiểm tra Hội CCB tỉnh


Các tin khác