Tin Mới Nhất

Chi bộ Hội CCB tỉnh Nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 21/12, tại Hội trường Hội CCB tỉnh, Cấp ủy, chi bộ Hội CCB tỉnh tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết có 13 cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Hội CCB tỉnh. Cán bộ, đảng viên được quán triệt học tập 4 chuyên đề gồm“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

đồng chí Phạm Văn Long, Bí thư chi bộ quán triệt nghị quyết

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong chi bộ và cơ quan; qua đó kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan. Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần tăng cường nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả cao. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm chắc nội dung, vận dụng sát với điều kiện thực tiễn.


Các tin khác