Tin Mới Nhất

Phú Quý: Hoàn thành đại hội hội cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Tính đến ngày 06/4/2022 huyện Phú Quý đã hoàn thành xong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh xã Long Hải lấn thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong thời gian qua, trên cơ sở Kế hoạch số 229/KH-CCB, ngày 06/8/2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý về lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện (khoá IV) đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, chỉ thị của cấp uỷ địa phương đến 100% cơ sở Hội, đồng thời cụ thể hoá xây dựng Kế hoạch số 67/KH-CCB, ngày 17/8/2021 về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cấp cơ sở diễn ra trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với Đảng uỷ các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tiến hành đại hội đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành và đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Ngũ phụng ra mắt đại hội

Kết quả đại hội cấp cơ sở đã bầu 03 Ban Chấp hành cơ sở Hội gồm 27 uỷ viên, trong đó ủy viên Ban Chấp hành tái cử 21 đ/c chiếm tỷ lệ 77,7 %, bầu mới 06 đ/c chiếm tỷ lệ 22,3%, các đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch đều tái cử chiếm tỷ lệ 100%, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành cơ sở đã bầu Ban Thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và Ban Kiểm tra cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác nhân sự và đại hội đã bầu 90 đại biểu chính thức, 08 đại biểu dự khuyết dự đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thành công của đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở trong huyện là quá trình triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, của cấp uỷ địa phương, đây là điều kiện quan trọng để chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý lần thứ V vào trung tuần tháng 6/2022.

                                                             Thanh Tâm


Các tin khác